Newsletter o rewitalizacji #10

Serdecznie zapraszamy na newsletter o rewitalizacji poświęcony partnerstwu publiczno-prywatnemu i jego roli w rewitalizacji.
W rewitalizacji to gmina jest odpowiedzialna za wytyczenie kierunków działań, które mają poprawić jakość życia mieszkańców obszarów zdegradowanych, ale działania powinna realizować nie tylko we własnym zakresie – ważna jest współpraca z szerokim kręgiem interesariuszy rewitalizacji. I takim narzędziem współpracy może być właśnie partnerstwo publiczno-prywatne. PPP może mieć szerokie zastosowanie w przedsięwzięciach rewitalizacyjnych,  jak i bieżącej działalności inwestycyjnej samorządów.

Partnerstwo publiczno-prywatne w rewitalizacji
Zachęcam do zapoznania się z materiałem informacyjnym Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej pt. „Czy rewitalizacja przestrzeni publicznej w PPP jest możliwa?” z serii „Pełnomocnik rządu ds. partnerstwa publiczno-prywatnego wyjaśnia…„, w której Pan Waldemar Buda, Wiceminister w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej  przybliża konkretne zagadnienia z obszaru partnerstwa publiczno-prywatnego.
Materiał odpowiada na pytanie czy rewitalizacja przeprowadzona w partnerstwie publiczno-prywatnym pozwala odzyskać zaniedbaną przestrzeń publiczną by ponownie służyła lokalnej społeczności i gospodarce.  Artykuł dostępny jest pod adresem: https://polskatimes.pl/pelnomocnik-rzadu-ds-partnerstwa-publicznoprywatnego-wyjasnia-czy-rewitalizacja-przestrzeni-publicznej-w-ppp-jest-mozliwa/ar/c3-15571311

Wsparcie rozwoju rynku PPP w Polsce
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej jako Centralna Jednostka ds. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, w celu wsparcie rozwoju rynku PPP prowadzi portal: https://www.ppp.gov.pl/ Na portalu można zapoznać się z:

 • Wytycznymi PPP;
 • Praktycznymi doświadczeniami – na portalu prezentowane są inwestycje (rządowe i samorządowe) wraz z dokumentacją opracowaną w trakcie procesu przygotowania projektów i wyboru partnera prywatnego charakterystyczna dla różnorodnych sektorów. Wśród przykładów m.in. inwestycje dot. efektywności energetycznej i termomodernizacji: https://www.ppp.gov.pl/efektywnosc-energetyczna/
 • Ofertą MFiPR – Ministerstwo oferuje m.in.:
  – kompleksowe wsparcie (prawne, ekonomiczno-finansowe i techniczne) w całym procesie wyboru partnera prywatnego i zamknięcia finansowego, świadczone przez zespół wyspecjalizowanych ekspertów,
  – wydanie opinii nt. zasadności realizacji przedsięwzięcia w formule PPP przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej,
  – szkolenia i warsztaty, w tym bezpłatne szkolenia e-learning,
  – narzędzie ułatwiające przygotowanie projektu PPP.

Podręcznik „Partnerstwo publiczno-prywatne w rewitalizacji”
Zachęcam także do zapoznania się z podręcznikiem co prawda z 2015 r. ale wartościowym pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne w rewitalizacji” autorstwa Ireny Herbst, Aleksandry Jadach-Sepioło, Katarzyny Sobiech-Grabki. Podręcznik jest próbą zaprezentowania najważniejszych elementów projektów PPP w rewitalizacji. Publikacja dostępna jest na stronie:
https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/partnerstwo-publiczno-prywatne-w-rewitalizacji

Niezmiennie polecamy Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji
www.rewitalizacja.gov.pl

Newsletter o rewitalizacji prowadzony jest przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w celu wsparcia projektu pn. „Regiony Rewitalizacji”. Więcej o działaniach Ministerstwa w zakresie rewitalizacji i o rewitalizacji dostępnych jest na stronie Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji: www.rewitalizacja.gov.pl
Projekt pn. „Regiony Rewitalizacji – wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.