O zadaniu

Głównym celem zadania jest wzmocnienie zdolności jednostek samorządu terytorialnego Opolszczyzny do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych w gminach. Wsparcie ukierunkowane jest na rozwój kompetencji w zakresie:

  1. dostępności w rewitalizacji – wzmocnienie zdolności samorządów do uwzględniania problematyki dostępności, zarówno w programowaniu strategicznym (w tym w strategach rozwoju, programach rewitalizacji), planowaniu przestrzennym, jak i w realizacji projektów (w tym rewitalizacyjnych);
  2. zarządzania rewitalizacją i włączenia społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji – wzmocnienie kompetencji samorządów w zakresie uspołeczniania procesu rewitalizacji, poprzez m.in. tworzenie mechanizmów partycypacji społecznej (integracji i aktywizacji społeczności lokalnej) w kształtowaniu przestrzeni publicznej, zainteresowanie gmin potencjałem działań rewitalizacyjnych, większe zaangażowanie zewnętrznych źródeł finansowania w realizację programów rewitalizacji;
  3. wykorzystania narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji – podniesienie świadomości samorządów i wzmocnienie zdolności gmin do stosowania ustawowych narzędzi rewitalizacyjnych (gminny program rewitalizacji, Komitet Rewitalizacji, Specjalna Strefa Rewitalizacji, miejscowy plan rewitalizacji);
  4. monitoringu i ewaluacji działań rewitalizacyjnych – wzmocnienie zdolności gmin do tworzenia efektywnych systemów monitorowania rozwoju na poziomie gminnym i uwzględniających ich zróżnicowanie wewnętrzne, w tym monitorowania i ewaluacji programów rewitalizacji.

Zadanie realizowane jest w ramach umowy, podpisanej 19 grudnia 2019 r. pomiędzy Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej a Województwem Opolskim na realizację Zadania polegającego na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych.

W ramach zadania powołano interdyscyplinarny Zespół ds. Rewitalizacji, utworzony na bazie trzech departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego: Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej (departament koordynujący), Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych oraz Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej.

Wartość zadania: 906 300,00 zł (w tym dotacja – 815 670,00; wkład własny WO – 90 630,00 zł).

Źródło finansowania: dotacja MFiPR w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (Oś priorytetowa 3 – Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 – Skuteczni beneficjenci).

Dofinansowanie: Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

Okres realizacji zadania: od 1 listopada 2019 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Informacje nt zakończonego konkursu dotacji Przygotowanie lub aktualizacja programów rewitalizacjihttps://www.opolskie.pl/rewitalizacja/