Plan Działań dla Miast. Modelowa Lokalność.

Program pn. ,,Plan Działań dla Miast. Modelowa Lokalność” (PDM) jest inicjatywą towarzyszącą XI Światowemu Forum Miejskiemu, prestiżowej międzynarodowej konferencji organizowanej przez ONZ-Habitat w dniach 26-30 czerwca 2022 r. w Katowicach, stanowiącej najważniejsze globalne wydarzenie dotyczące polityki, transformacji, rozwoju i przyszłości obszarów miejskich w Europie 
w 2022 r. Plan Działań Dla Miast jest również instrumentem wdrożeniowym przewidzianym w powstającej obecnie nowej Krajowej Polityce Miejskiej 2030. 

Ideą Programu jest popularyzacja oraz wdrażanie zrównoważonych trendów współczesnej myśli urbanistycznej w ujęciu lokalnym. Opracowany wspólnie z miastami ,,Plan Działań dla Miast’’ będzie stanowić polską odpowiedź na wyzwania związane z realizacją celów zrównoważonego rozwoju stawiane przez Agendę 2030. Program jest integralną częścią przedsięwzięć Światowego Forum Miejskiego (World Urban Forum), podczas którego zostanie ogłoszony i podpisany.  

Misją ,,Planu Działań dla Miast’’ jest zmobilizowanie miast do odważnych działań na rzecz zrównoważonej transformacji i wdrażania Celów Zrównoważonego Rozwoju na poziomie lokalnym. Będzie to trwałe dziedzictwo po WUF11 w postaci katalogu działań, wspólnej wizji zrównoważonego rozwoju wypracowanej dzięki wymianie doświadczeń, dotychczasowych transformacji i perspektywicznych dążeń miast. Program zmierza do włączenia polskich miast w światowy trend zrównoważonej przemiany przestrzeni miejskich, dyskusję na temat rozwoju terenów zurbanizowanych oraz stworzenia przestrzeni dla systematycznego udoskonalania i wdrażania dobrych wzorców w lokalnych politykach miejskich. Założeniem Programu jest zaangażowanie co najmniej 100 miast do opracowania i realizacji ,,Planu Działań dla Miast’’ oraz objęcie ich profesjonalnym wsparciem eksperckim na każdym etapie prac. 

Zaproszenie do udziału w Programie kierowane jest to wszystkich miast w Polsce niezależnie od wielkości (tj. gmin miejskich lub miejsko-wiejskich). 

Nabór do Programu odbywa się za pośrednictwem internetowego generatora zgłoszeń, dostępnego pod adresem: www.obserwatorium.miasta.pl/pdm/generator-zgloszen.  Generator stanowi prosty internetowy formularz zgłoszeniowy. 

Więcej na temat Programu na stronie: http://obserwatorium.miasta.pl/pdm/