Raport końcowy z analizy rewitalizacyjnej

W okresie od kwietnia do grudnia 2020 r. w województwie opolskim zrealizowana została Analiza programów rewitalizacji funkcjonujących w województwie opolskim w okresie 2014-2020.

Analiza opracowana została przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów, pod redakcją: Katarzyny Spadło i dr Aleksandry Jadach-Sepioło.

Głównym celem analizy była pogłębiona ocena gminnych i lokalnych programów rewitalizacji funkcjonujących w województwie opolskim od 2014 roku i zdiagnozowanie potrzeb oraz sformułowanie wyzwań rewitalizacyjnych do 2027 roku.

Raport końcowy z analizy rewitalizacyjnej zawiera:
a) analizę zapisów programów rewitalizacyjnych, pod kątem: celów i kierunków działań, zdiagnozowanych problemów na poziomie lokalnym, obszarów wytypowanych do rewitalizacji, systemów wdrażania, mechanizmów włączenia społecznego, monitorowania i sprawozdawczości, w tym wskaźników;
b) identyfikację problemów i wąskich gardeł na etapie programowania, wdrażania, monitorowania i ewaluacji działań rewitalizacji oraz procesu budowania partycypacji w rewitalizacji;
c) monitoring stopnia realizacji programów rewitalizacji na poziomie lokalnym, w tym ocenę realizacji projektów (działań) objętych ww. programami;
d) analizę potrzeb rewitalizacyjnych na obszarach miejskich i wiejskich, z perspektywy gmin województwa opolskiego po 2020 roku;
e) ocenę przygotowania instytucjonalnego JST do opracowania gminnych programów rewitalizacji oraz wdrożenia narzędzi rewitalizacyjnych wynikających z ustawy;
f) dobre praktyki i wyzwania pod kątem opracowania programów rewitalizacyjnych oraz zalecenia dla samorządu województwa, w tym dla Zespołu ds. rewitalizacji na lata 2021-2027.

Wszystkim gminom województwa opolskiego dziękujemy za zaangażowanie w wywiadach realizowanych w ramach analizy i za współpracę z Wykonawcą, natomiast Wykonawcy za pogłębioną analizę problematyki badania, w tym sformułowanie wysokiej jakości raportu końcowego i możliwość bieżącej dyskusji na temat rewitalizacji w województwie opolskim.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do lektury!