Rekrutacja na szkolenia – zakończona

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy informacje dot. zaplanowanych w latach 2021 – 2022 działań edukacyjnych z zakresu rewitalizacji, realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego i dedykowanych gminom w województwie opolskim.

Powyższe działania realizowane są w ramach Zadania polegającego na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, w okresie od 1.11.2019 roku do 31.12.2022 roku, we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Narodowym Instytutem Dziedzictwa.

ZAPROSZENIE DO REKRUTACJI

Już teraz zapraszamy Państwa serdecznie do zgłaszania przedstawicieli gmin do udziału w nadchodzących działaniach edukacyjno-doradczych, których uruchomienie zaplanowane jest od kwietnia br.

Adresatami działań edukacyjnych są przedstawiciele gmin województwa opolskiego, zaangażowanych w realizację działań rewitalizacyjnych i/lub planujących tego typu przedsięwzięcia oraz członkowie Komitetów Rewitalizacji lub innych podmiotów zaangażowanych w koordynację programu rewitalizacji danej gminy.

W procesie rekrutacji istotne będzie wskazanie takich pracowników gminnych, których zakresy czynności korespondują z rewitalizacją (np. koordynowały przygotowanie obecnie funkcjonujących programów rewitalizacji, czy też wdrażały projekty rewitalizacji).

Zakładanymi rezultatami Zadania są m.in.: poszerzenie wiedzy pracowników urzędów gmin, włączenie w działania rewitalizacyjne społeczności lokalnej, kreowanie liderów lokalnych, wzrost liczby przygotowanych gminnych programów rewitalizacji, wykorzystanie narzędzi ustawowych, prowadzenie polityk w gminie w oparciu o sprawdzone i aktualne dane dotyczące rozwoju gminy.

Zdobyta wiedza umożliwi Państwu opracowanie Gminnych Programów Rewitalizacji (GPR, będących od 01.01.2024 r. zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji z póź. zm., jedyną dopuszczalną formą realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych), stanowiących podstawę w aplikowaniu o środki unijne na projekty rewitalizacji w ramach funduszy unijnych wdrażanych w województwie opolskim w okresie 2021-2027.

Zakres wsparcia edukacyjno-doradczego

Oferowane Państwu w pierwszej kolejności wsparcie ukierunkowane jest na działania edukacyjno-doradcze, które realizowane będzie w okresie od IV.2021 roku do VI.2022 roku przez firmę szkoleniową specjalizującą się w działaniach rewitalizacyjnych.

Powyższe wsparcie jest całkowicie bezpłatne i obejmować będzie:

1. Przeprowadzenie 96 h wsparcia edukacyjnego, realizowanego z wykorzystaniem zróżnicowanych form tj. szkoleń, seminariów i warsztatów – w ramach 4 bloków tematycznych:

    • wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji
    • zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej w programy rewitalizacji
    • dostępność w rewitalizacji
    • monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych

2. Udzielenie indywidualnego wsparcia doradczego dla JST – właściwa tematyka uzależniona będzie od zgłaszanego przez JST zapotrzebowania, ale z założeniem, że mieścić się będzie ona w obrębie głównych bloków tematycznych realizowanych w ramach działań edukacyjnych wskazanych powyżej (np. konsultacje tematyczne, wizyty w gminie, analizy materiału nadesłanego przez gminę).

Dokładne terminy oraz formuły przeprowadzenia poszczególnych działań edukacyjnych (stacjonarnie czy online), będą Państwu sukcesywnie przekazywane na stronie internetowej projektu www.rewitalizacja.opolskie.pl, po zakończonej rekrutacji.

Główne zasady rekrutacji:

 • zachęcamy do rekrutowania osób uczestniczących dotychczas w działania rewitalizacyjnych gminy, jak i tych które chcą zdobyć wiedzę w tym zakresie, aby w przyszłości móc realizować projekty rewitalizacyjne na obszarze gminy;
 • zasadnym jest by osoby uczestniczące w projekcie przeszły przez cały cykl modułów edukacyjnych (wskazanych powyżej) – co będzie gwarancją właściwie opracowanych przyszłych GPR-ów oraz skutecznej realizacji procesów rewitalizacyjnych;
 • prosimy o oddelegowanie po jednym przedstawicielu gminy, który uczestniczyć będzie we wszystkich ww. modułach edukacyjnych. W sytuacji podziału kompetencji wewnątrz instytucji pomiędzy różnych pracowników w ww. zakresie, możliwym jest wpisanie odrębnych osób na każdy z modułów;
 • w przypadku zainteresowania w szkoleniach większej liczby osób, prosimy o wskazanie dodatkowych pracowników na listę rezerwową, ich udział w szkoleniach zostanie wzięty pod uwagę na późniejszym etapie projektu;
 • formularz rekrutacyjny wraz z innymi dokumentami określonymi przez UMWO należy złożyć w terminie do 12 marca 2021 r. W celu rejestracji na szkolenia, należy wydrukować FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY, wypełnić go oraz podpisać. Uzupełniony formularz, w postaci skanu  należy przesłać na adres j.wolek@opolskie.pl; następnie  pocztą na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole z dopiskiem: Rewitalizacja.

 

Zakres i ogólny harmonogram działań przewidzianych dla gmin w ramach ww. Zadania:

Lp. Zakres działań Terminy realizacji Uwagi
1 I konferencja rewitalizacyjna
(w formule on-line lub hybrydowej uwzględniającej także działania stacjonarne)
III/IV.2021 otwarta rekrutacja
2 Działania edukacyjne w ramach ww. 4 modułów tematycznych (w formule on-line i/lub stacjonarnej) IV.2021  –  VI.2022 rekrutacja zamknięta (zgodnie z założeniami wskazanymi powyżej)
3 Wsparcie konsultacyjne dla gmin
(indywidualne wsparcie doradcze)
IV.2021  –  XII.2022
4 Wizyty studyjne dla gmin (4 dwudniowe wyjazdy lokalne i krajowe, prezentujące wzorcowe działania rewitalizacyjne oraz dobre praktyki zw. z wdrażaniem i monitorowaniem programów rewitalizacji) VII-XII.2021
i
I-VI.2022
rekrutacja zamknięta (zgodnie z założeniami wskazanymi na późniejszym etapie)
5 II konferencja rewitalizacyjna (w formule stacjonarnej) IX-XI.2022 otwarta rekrutacja

 

Dodatkowo, planowane są: rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa (w tym cyfryzacja programów rewitalizacji), rozwój regionalnego serwisu internetowego poświęconego rewitalizacji i wydanie przewodnika po rewitalizacji.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniach!