Wzorcowa Rewitalizacja – program NID

Celem Programu jest merytoryczne wsparcie gmin w procesach planowania i wdrażania programów rewitalizacji uwzględniających dziedzictwo kulturowe jako zasób służący przezwyciężaniu problemów społecznych i infrastrukturalnych występujących na obszarach rewitalizacji.

Działanie zakłada wsparcie ekspertów Narodowego Instytutu Dziedzictwa na następujących etapach planowania i realizacji programów rewitalizacji uwzględniających dziedzictwo kulturowe:

  1. diagnoza potencjałów i obszarów kryzysowych;
  2. delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji;
  3. wyznaczanie priorytetów i planowanych działań;
  4. tworzenie lub aktualizacja opracowań studialnych, planistycznych i strategicznych m.in. Studiów ochrony wartości kulturowych, Gminnych programów rewitalizacji oraz innych dokumentów programowych, strategicznych i planistycznych odnoszących się do dziedzictwa kulturowego, przygotowywanych w ramach działań rewitalizacyjnych;
  5. wsparcie w opracowaniu ekspertyz, wytycznych konserwatorskich, programu prac konserwatorskich na rzecz gmin prowadzących rewitalizację;
  6. wdrażanie projektów związanych z zabytkami (infrastrukturalnych, architektonicznych, konserwatorskich, adaptacja obiektów);
  7. wdrażanie projektów związanych z lokalną kulturą i tradycją, wykorzystanie dziedzictwa niematerialnego;
  8. włączenie społeczności lokalnej, udział w partycypacji społecznej;
  9. monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych.

Samorządy gminne zainteresowane udziałem w programie prosimy o uzupełnienie formularza i odesłanie na adres e-mail odpowiedniego Koordynatora Centrum Kompetencji do dnia 26.02.2021

Program wsparcia oferowany przez NID jest komplementarny wobec działań realizowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z Urzędami Marszałkowskimi pn. „Regiony Rewitalizacji – wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych”, w ramach którego oferowane jest wsparcie doradcze i szkoleniowe w czterech modułach tematycznych związanych z rewitalizacją (dostępność, zarządzanie i włączenie społeczności lokalnej, narzędzia ustawowe, monitoring i ewaluacja). Więcej informacji o rewitalizacji i podejmowanych działaniach znaleźć można na stronie Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji (www.rewitalizacja.gov.pl) oraz stronach internetowych Urzędów Marszałkowskich.

Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie: https://samorzad.nid.pl/rewitalizacja/

Dodatkowych informacji udziela również Koordynator Centrum Kompetencji NID ds. rewitalizacji :
Agnieszka Lorenc-Karczewska – Koordynator Centrum Kompetencji dla województwa opolskiego, łódzkiego i śląskiego,
akarczewska@nid.pl
Pracownia Terenowa w Łodzi
90-273 Łódź
ul. Rewolucji 1905 r. 9 lok. 4U
tel. (42) 682 62 44 (do odwołania dyżur w czwartek)