Raport z rewitalizacji w Polsce

Na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej został przygotowany raport, przedstawiający wyniki pierwszego zakrojonego na tak szeroką skalę badania poświęconego ocenie systemu zarządzania i wdrażania procesów rewitalizacji w Polsce. Ocena została dokonana po czterech latach obowiązywania ustawy o rewitalizacji, w tzw. „okresie przejściowym”, gdy obowiązują dwie ścieżki prowadzenia działań rewitalizacyjnych – na podstawie programów opracowanych zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym albo na podstawie gminnych programów rewitalizacji zdefiniowanych właśnie w ustawie o rewitalizacji. Głównym celem badania była ocena dotychczasowego sposobu funkcjonowania systemu prowadzenia rewitalizacji oraz sformułowanie wniosków i rekomendacji dotyczących jego dalszego funkcjonowania.

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami badania zawartymi raporcie, dostępnym także na stronach internetowych portalu poświęconego ewaluacji

Do pobrania:

Raport z badania systemu zarządzania i wdrażania procesów rewitalizacji w Polsce (DOCX 3 MB)